ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ 👨‍💼🌷

Chữ Đức ở đây bao gồm âm đức, dương đức, phước đức, uy đức, công đức.

Âm đức có được nhờ tài thí như cho biếu tặng các tài vật giúp cho nhiều người có cơm no áo ấm đầy đủ, xây cầu đường trường trạm,…hay nói cách khác tức giúp cho người có điều kiện vật chất đủ để sống và làm việc an vui không bị các phiền não về điều kiện vật chất.

Dương đức có được nhờ pháp thí như cho biếu chia sẻ các bài học hay, bài pháp hay giúp cho người đó phát triển trí tuệ và nhờ vào bài học, bài pháp đó họ hiểu và thực hành đạt được kết quả cho chính họ và làm lợi ích cho nhiều người khác nữa hiểu được và cũng thực hành theo đạt được lợi ích lớn nhờ vào bài học bài pháp đó.

Phước đức= 2 âm đức + 1 dương đức mà tạo thành

Uy đức có được nhờ vô úy thí giúp một hay nhiều người không còn nỗi sợ về một việc nào đó như sợ chết, sợ nghèo khổ, sợ bị tai nạn, sợ ma quỷ, sợ người khác hãm hại,…và nghiêm trị và chặn đứng các điều ác điều xấu đã xảy ra hay ngăn chặn không cho các việc xấu ác có điều kiện xảy ra.

Công đức= 2 phước đức + 2 uy đức mà có được

Khi tích lũy được các loại đức trên muốn giữ vững và phát triển đức cao dần lên thì phải giữ giới hay còn gọi là giới đức. Người muốn giữ được giới đức phải thực hiện tam tụ tịnh giới. Tam là ba. Tụ là chứa giữ. Tịnh là thanh tịnh, giới là môi trường , điều kiện, ranh giới bảo vệ. Tam tụ tịnh giới tức làm ba việc giữ gìn sự thanh tịnh của môi trường xung quanh mình đó là
Thứ nhất: nhiếp luật nghi giới tức giữ giới để ngăn chặn các điều kiện dẫn đến nghiệp bất thiện nếu tại gia thì giữ gìn ngũ giới, bát quan trai giới còn nếu xuất gia thì 250 giới ở chư Tăng và 348 giới chư Ni.
Thứ hai: nhiếp thiện pháp giới tức siêng năng tinh tấn làm các việc thiện để tạo điều kiện dẫn đến các nghiệp thiện như thập thiện nghiệp, lục độ Ba la mật khi hành Bồ Tát đạo,…
Thứ ba: nhiêu ích chúng sanh giới tức khuyên và hướng dẫn giúp nhiều người đạt được nhiều lợi ích và tự họ cũng hiểu và làm nhiều lợi ích để tạo ra nhiều môi trường điều kiện để dẫn đến nghiệp thiện viễn ly các nghiệp bất thiện.

Tam tụ tịnh giới tóm gọn trong câu kệ sau:

Không làm các điều ác
Siêng làm các việc thiện
Giữ tâm ý trong sạch
Đó là lời Phật dạy

Vậy muốn có, giữ và phát triển chữ ĐỨC = 2 phước đức + 2 uy đức + 1 giới đức.

Khi một người tích lũy đủ lượng Đức sẽ thay đổi về chất, tức thay đổi số mệnh của mình. Năng lượng Đức > Năng lượng Nghiệp (hay còn gọi là số mệnh, lá số tử vi) và khi công đức tu hành lớn hơn thọ mạng của mình hoặc không bị bệnh tật chết oan thì gọi là ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

Nếu muốn giải thoát khỏi số sinh tử luân hồi cần tích lũy 36 tỷ năng lượng Đức tức đủ điều kiện cần về Phật giới. Điều kiện đủ là hiểu rõ và thực hành đúng chân lý của Phật đã chỉ dạy để về Phật giới.

ĐIỀU KIỆN CẦN:
36 tỷ năng lượng đức = 36 tỷ x 1 đức (2 phước đức + 2 uy đức + giới đức)

ĐIỀU KIỆN ĐỦ:
Hiểu và thực hành đúng chân lý Phật dạy về giải thoát sinh tử luân hồi.

6/5/2021