Có bốn trạng thái giúp thân tâm luôn an lạc

🌻🌻🌻 Có bốn trạng thái giúp thân tâm luôn an lạc
1️⃣ Thứ nhất, hãy “đối đãi bản thân như người khác” như vậy gạt bỏ được cái tôi
2️⃣ Thứ hai hãy “đối đãi người khác như chính mình” như vậy là đạt được lòng từ bi
3️⃣ Thứ ba “hãy đối đãi mọi người như nhau” để đạt được trí huệ
4️⃣ Và cuối cùng “hãy hiểu đúng chính mình” để được giải thoát.

.🍂st

Tiêu Dao Phong Thủy – Master Pro Level Mandala & Năng lượng vũ trụ Reiki