BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

1-Khi Bồ tát Quán tự tại hành sâu Bát nhã ba la mật đa Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.
2-Này Xá Lợi Phất ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế !
3-Này Xá Lợi Phất ! Tướng không của các pháp : ko sanh ko diệt, ko dơ ko sạch, ko thêm ko bớt. Cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh; cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí huệ cũng không có chứng đắc.
4-Vì ko có chỗ được, nên Bồ tát y theo Bát nhã ba la mật đa, tâm không ngăn ngại; vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết bàn.
5-Chư Phật ba đời cũng nương Bát nhã ba la mật đa được đạo quả Vô thượng, Chánh đẳng, Chánh giác.
6-Nên biết Bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ được hết thảy khổ chân thật ko dối.
7-Vì vậy nói chú Bát nhã ba la mật đa, liền nói chú rằng: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề, Tát bà ha ! ( Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Boddhi Svaha)
Trích bản dịch bên Thiền Viện Trúc Lâm

=====🌟🌟🌟🌟🌟=====
☯️ TIÊU DAO PHONG THỦY – Chuyên gia tư vấn phong thủy
📮 Địa chỉ: Số 25/1A Đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
👉Web: www.tieudaophongthuy.vn
📩 info@tieudaophongthuy.com
📲 Hotline tư vấn: 0946 81 33 11
🤝🤝🤝🤝🤝 Tiêu Dao Phong Thủy